dimarts, 26 de març de 2013

Tonneru

Travessar un llarg túnel és potser la millor manera d'arribar a un nou indret. És fa necessària, però, la presència d'una prou abrupte orografia que d'alguna manera encerclin el nou indret a on es desitja arribar per tal que es pugui justificar l'existència d'un llarg túnel, infraestructura certament costosa que no es pot bastir només per satisfer l'insensat desig de tots aquells que desitgen arribar a un nou indret. A més, l'encerclament orogràfic resulta fonamental no només per justificar l'onerosa despesa de construcció d'un túnel, sinó també per per definir els límits del nou indret on és desitja arribar amb precisió, altrament, mancat de referències clares que el limitessin, fora difícil discernir si hom ha arribat o no a un nou indret, en resultar el trànsit d'un indret a un altre confús i poc evident. I no només això, doncs l'encerclament orogràfic també pot acabar modificant les propietats físiques del nou indret, que degut al seu isolament pot gaudir o patir els avantatges o els inconvenients d'un clima diferenciat de la resta d'indrets que es troben fora del cercle orogràfic que envolta al nou indret. Fins i tot els seus habitants, d'habitud aïllats al llarg de generacions a causa del difícil trànsit a través del cercle orogràfic que envolta el nou indret, en ser la construcció de túnels una pràctica poc estesa en temps passats, poden conrear una manera de fer i de parlar pròpia i diferenciada dels habitants d'altres indrets. I és així que, com ja ha estat dit, travessar un llarg túnel és potser la millor manera d'arribar a un nou indret.